Avís legal

Condicions d'accés i ús

L'accés, navegació i utilització del Lloc web www.mystic-bcn.com implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les condicions d'ús incloses en el present Avís Legal. El seu compliment és exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc web. Si l'Usuari no està d'acord amb la totalitat o part de les condicions d'ús en els termes exposats, haurà d'abstenir-se d'accedir, navegar o utilitzar el Lloc Web.

Propietat i dades de contacte

DANRIBES, S.L. (d'ara endavant, DANRIBES) societat andorrana amb CIF B-56943764, amb domicili social al carrer Sindicat, 35 CP 25181 de Soses (Lleida), inscrita en el Registre de Societats de Lleida amb núm. ....., amb correu electrònic [danribes@gmail.com], és la titular de la pàgina Web www.mystic-bcn.com (d'ara endavant, Lloc Web). Els Usuaris del Lloc Web podran contactar amb DANRIBES mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: danribes@gmail.com

Objecte i contingut del lloc web

Aquest Lloc Web té com a objecte informar els Usuaris dels esdeveniments que organitzi DANRIBES en relació amb les activitats de Streamers i oferir la possibilitat de participar en aquests esdeveniments com a jurat de MYSTIC INTERNATIONAL i seleccionar i emetre el seu vot a favor dels seus Streamers i continguts favorits. L'accés a la informació del Lloc Web no implica ni constitueix relació contractual alguna entre l'Usuari i DANRIBES.

DANRIBES empra tots els esforços per assegurar que tota la informació disponible al Lloc Web sigui completa i estigui actualitzada, revisant periòdicament el contingut del Lloc Web. No obstant això, l'Usuari reconeix i accepta que tota la informació disponible al Lloc Web s'ofereix únicament a efectes merament informatius i que DANRIBES no garanteix la precisió, idoneïtat i integritat de la informació continguda al Lloc Web. És responsabilitat exclusiva de l'Usuari l'ús que faci de la informació continguda al Lloc Web.

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals d'ús regulen l'accés i navegació al Lloc Web, el qual té caràcter lliure i gratuït, no sent necessari el registre previ dels Usuaris. No obstant això, en el cas que els Usuaris desitgin participar de forma activa a MYSTIC INTERNATIONAL com a jurat i així seleccionar i votar els seus Streamers i continguts favorits, hauran de disposar d'un compte obert a la plataforma de streaming www.twitch.tv i en el procés de votació s'informarà els Usuaris dels passos a seguir per emetre els seus vots a les diferents categories designades.

L'accés, ús o navegació al Lloc Web atribueix la condició d'Usuari i implica el coneixement, l'acceptació i la sotmetiment a les advertències legals i a les condicions d'ús incloses en el present Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web. L'Usuari accepta que l'ús del Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. S'aconsella a l'Usuari llegir el present Avís Legal en cada ocasió en què s'accedeixi al Lloc Web.

DANRIBES es reserva, sense necessitat de prèvia advertència i en qualsevol moment, el dret a interrompre, suspendre temporalment, desactivar i/o cancel·lar l'accés al Lloc Web o a qualsevol dels elements que s'integren en el mateix.

ÚS DEL LLOC WEB I RESPONSABILITAT

L'Usuari és responsable de l'ús que faci del Lloc Web i del seu contingut i ho fa sota el seu propi risc. En accedir-hi, accepta i es compromet a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l'ordre públic, i haurà de respondre davant de DANRIBES o tercers per qualsevol dany que pugui produir-se per l'incompliment d'aquestes obligacions.

No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades o programes informàtics o documents electrònics del Lloc Web.

No obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al Lloc Web.

No introduir virus o qualsevol altre dispositiu que causi o pugui causar una alteració en els sistemes de DANRIBES.

No copiar el Programari.

No distribuir, compartir, sublicenciar, llogar o posar el Lloc Web a disposició de tercers.

No sotmetre a enginyeria inversa, descompilar o desmuntar el Programari del Lloc Web o tractar d'obtenir el seu codi font.

No emmagatzemar, introduir o difondre en o des del Lloc Web informació o material difamatori, injurios, obscè, amenaçador, xenòfob o que inciti a la violència, discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers, i en general que infringeixi la normativa vigent.

L'Usuari és l'únic i exclusiu responsable de l'accés al Lloc Web i de l'ús que faci de la informació i dades contingudes.

DANRIBES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici derivats de l'accés o ús del Lloc Web i del seu contingut per part dels Usuaris. DANRIBES, com a titular del Lloc Web, queda exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de les accions de l'Usuari. De manera que l'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació iniciada per tercers contra DANRIBES per l'accés o ús que l'Usuari faci del Lloc Web.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

DANRIBES realitza els màxims esforços perquè l'ús del Lloc Web es faci en les millors condicions i per facilitar una informació actualitzada, no obstant això, DANRIBES no garanteix l'existència d'errors o omissions en el contingut del Lloc Web, ni garanteix que l'accés al Lloc Web sigui ininterromput, estant facultat per suspendre temporalment i sense previ avís l'accessibilitat al Lloc Web.

·Qualsevol fallada o interrupció de la comunicació, la manca de disponibilitat, actualitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i/o dels seus serveis o continguts.

·L'incompliment de les expectatives dels Usuaris en relació amb el Lloc Web o en el servidor que ho subministra.

·La invulnerabilitat del Lloc Web i/o la invulnerabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix.

·Els continguts, serveis, errors o omissions que pogués tenir el contingut del Lloc Web o dels enllaços o enllaços que puguin estar habilitats.

·L'existència de virus o programes perjudicials en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers emmagatzemats dels Usuaris.

·Avaries telefòniques o de xarxes motivades per causes alienes al titular del Lloc Web.

·Retards o blocs en el funcionament operatiu del sistema causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet.

·Les intromissions il·legítimes fora del control del titular del Lloc Web, com els accessos no autoritzats, les còpies, l'alteració o la supressió d'informació i dades realitzades per tercers en el Lloc Web.

DANRIBES empra tots els recursos tècnics necessaris per reduir aquest tipus de riscos. No obstant això, s'informa a l'Usuari que aquests riscos existeixen i que DANRIBES no es responsabilitza dels danys que puguin ocasionar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut del Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en aquest Lloc Web, entre altres, marques, noms comercials, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements en ells continguts, estan protegits per drets d'autor i drets de propietat intel·lectual i industrial de DANRIBES o de tercers.

En cap cas l'accés i ús al Lloc Web per part dels Usuaris es podrà considerar com una concessió de llicència d'ús o dret a cap actiu de DANRIBES o dels seus autors legítims, pel que no implicarà una cessió, ni transmissió, ni cap tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual o Industrial.

A menys que DANRIBES o els tercers titulars dels drets ho autoritzin expressament, queda prohibida tota reproducció, còpia, conversió, distribució, modificació, supressió o transformació, publicació, comercialització, ús de tècniques d'enginyeria inversa o qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb les dades i la informació continguda al Lloc Web, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació. L'Usuari empra la informació a la qual pugui accedir mitjançant l'ús del Lloc Web, exclusivament per a fins personals i en cap cas per a fins comercials o empresarials.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Lloc Web, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de DANRIBES o de tercers, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, reservant-se DANRIBES la possibilitat d'exercir les accions judicials que procedeixin en dret contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial.

ENLLAÇOS DE TERCS

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços a altres Llocs Web gestionats per tercers titulars d'aquests. Així, per poder participar com a jurat els Usuaris seran redirigits al domini www.twitch.tv titularitat d'un tercer -Twitch Interactive, Inc-. Aquest domini disposa de les seves pròpies Condicions d'Ús, Política de Privacitat i Política de Cookies. Per això, recomanem als Usuaris la seva lectura prèvia al registre i obertura d'un compte en aquest domini.

DANRIBES es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareguin en aquest Lloc Web.

XARXES SOCIALS

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços que permeten als Usuaris accedir a diferents xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ej, Facebook, Instagram, YouTube). Aquests enllaços al Lloc Web tenen com a únic objecte facilitar als Usuaris l'accés a xarxes socials per informar-los sobre esdeveniments organitzats per DANRIBES.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot implicar la identificació i autenticació de l'Usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control de DANRIBES. En accedir a aquestes xarxes externes, l'Usuari ingressa en un entorn no controlat per DANRIBES, de manera que aquesta no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns. Aquestes xarxes socials i plataformes disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat i del tractament de les cookies. En aquest sentit, tota informació i dades personals que l'Usuari proporcioni a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

DANRIBES, com a titular del Lloc Web, informa als Usuaris que és el responsable dels tractaments que es realitzin de les dades personals sol·licitades i facilitades durant l'ús del Lloc Web.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, DANRIBES respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Les dades personals dels Usuaris del Lloc Web, només s'obtindran per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s'hagin recabat. Quan es recabin dades personals a través del Lloc Web, es informarà prèviament a l'Usuari de forma clara i inequívoca.

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de DANRIBES, en aquest mateix Lloc Web, on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades de caràcter personal.

ACTUALITZACIÓ DEL LLOC WEB

Per millorar el servei en benefici dels Usuaris, DANRIBES S.L.U es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, els continguts i informació continguts en ell, així com modificar les Condicions d'Ús que entraran en vigor des del moment de la seva publicació al Lloc Web sent aplicables des d'aquesta data.

INTEROPERABILITAT I FUNCIONALITAT DEL LLOC WEB

El Lloc Web s'executa en les plataformes Safari, Firefox, Internet Explorer i Chrome actualitzades el 2019. Està especialment optimitzada per a Chrome.

INTEGRITAT

Si alguna de les condicions d'ús del present Avís Legal fos anul·lada o es considerés no vàlida, la resta de condicions no es veuran afectades i continuaran amb plena vigència i validesa.

LEGIISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Qualsevol qüestió o controvèrsia que pogués sorgir en referència a l'aplicació del present Avís Legal entre l'Usuari i DANRIBES es regeix per la normativa espanyola vigent aplicable en la matèria. I sempre que la normativa vigent al efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un for determinat, l'Usuari renuncia de forma expressa al for que pogués correspondre-li i es sotmet per a la resolució de la controvèrsia als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Data de la darrera actualització: 12 del 12 de 2023.